ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

13 Οκτωβρίου 2017

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 [PDF]

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 11.00-15.00 στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» (Νέο Κτίριο Μαθηματικού, Ισόγειο, εξωτερική είσοδος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).
Για την εγγραφή οι φοιτητές χρειάζεται να έχουν μαζί τους το αποδεικτικό κατάθεσης της Α’ Δόσης διδάκτρων.


12 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές». Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη Αίτηση
  • 1 Φωτογραφία
  • Φωτοτυπία 2 όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Πτυχίου (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») και Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών, όπου θα φαίνεται ο Μέσος Όρος Βαθμολογίας
  • Για τους Πτυχιούχους της αλλοδαπής ισοτιμία καθώς και βαθμολογική αντιστοιχία του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, που να έχει εκδοθεί έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων
  • 2 Συστατικές Επιστολές (όχι παλαιότερες του 2017) σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο, που θα συνοδεύουν την αίτηση. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να έχουν κατατεθεί έως την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων.
  • Ακριβές αντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο B2.
  • Επίσης κάθε άλλο στοιχείο - όπως διπλώματα ξένης γλώσσας, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με «θέματα πολιτισμού», συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι - που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή.

Τα έγγραφα που υποβάλλονται και έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικές υπηρεσίες και έγγραφα της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, αφού πρώτα έχουν επικυρωθεί. Τα φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται και δεν θα αξιολογούνται από την Επιτροπή.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατίθεται εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται έπειτα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν αξιολογούνται.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 20.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί πλήρης, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Την επιτυχή γραπτή εξέταση σε 2 μαθήματα:

Α) «Εισαγωγή στη Μουσειολογία»

Β) Σε 1 από τους παρακάτω 5 κύκλους επιστημών. Ο υποψήφιος επιλέγει το μάθημα που θεωρεί πλησιέστερο στο βασικό του πτυχίο.

1. Ιστορία, Αρχαιολογία

2. Οικονομικές Επιστήμες

3. Φυσιογραφικές Επιστήμες, Επιστήμες Γης

4. Θέματα Συντήρησης, Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς

5. Παιδαγωγικά

Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε (5) σε καθένα από τα μαθήματα. Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη καθώς και για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται λαμβάνονται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.museum-studies.uoa.gr > Πληροφορίες για το ΠΜΣ > Εισαγωγή Υποψηφίων.

2) Εφόσον ο υποψήφιος περάσει επιτυχώς και τις γραπτές εξετάσεις, δηλαδή επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που θα εξεταστεί, θα κληθεί στη Γ' και τελευταία φάση της αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης.

3) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται για το Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνο στα 600 ευρώ ανά εξάμηνο και για το Δ΄ εξάμηνο στα 300 ευρώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως από 26 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 2017, Δευτέρα έως Τετάρτη και ώρες: 11.30π.μ.-13.30μ.μ. και από 28 Αυγούστου 2017 έως 4 Σεπτεμβρίου 2017, καθημερινώς και ώρες: 11.30π.μ. - 13.30 μ.μ. στη Γραμματεία «Μουσειακών Σπουδών», Νέο Κτήριο Μαθηματικού (εξωτερική είσοδος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84. Τονίζεται ότι κατά το δεύτερο χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών (28/8/2017-4/9/2017) οι αιτήσεις χρειάζεται να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία «Μουσειακών Σπουδών».

Οι γραπτές εξετάσεις στα 2 μαθήματα θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα αποτελέσματα σε κάθε φάση αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτώνται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.museum-studies.uoa.gr Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2107276499 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση museum-studies@arch.uoa.gr.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017

O Διευθυντής του ΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές

Καθ. Γ. Παναγιάρης

τελευταία ενημέρωση 20/06/2017

 

 

 

 

© 2004 - 2008 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Μουσειακές Σπουδές '
Νέο Κτήριο Μαθηματικού, Ισόγειο (εξωτερική είσοδος)
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784 Αθήνα