Εισαγωγή Υποψηφίων

Εισαγωγή Υποψηφίων

Στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από Σχολές της ημεδαπής ή της  αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Χρονική Διάρκεια

O ελάχιστος χρόνος για την απονομή τού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος καθορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20

Διαδικασία Εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής περιλαμβάνει κατάθεση φακέλου, γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Θα βρείτε τη προκήρυξη, την αίτηση και τα δικαιολογητικά για την ένταξη σας στο ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» στα Νέα & Ανακοινώσεις του δικτυακού μας τόπου.