Χρονική Διάρκεια

Χρονική Διάρκεια

O ελάχιστος χρόνος για την απονομή τού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων.