Αριθμός Εισακτέων

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος καθορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20